0 800 604 423
toll-free from landlines within Ukraine
 

№ 12

Work hours: 8:00-21:00
Address: Vasilkov city, 26 Grushevskogo street
Tel: (04571) 244 62
E-mail: apteka_12@kraina-z.com.ua
26 Grushevskogo street
Vasilkov city 
Phone(04571) 244 62